Základy elektrotechniky

Základní informace o předmětu Základy elektrotechniky (20ZEKT)

Anotace předmětu:

Maxwellovy rovnice, elektrotechnické veličiny (elektrický proud, napětí, odpor, vodivost, rezistivita, konduktivita, výkon, energie), Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, elektrické obvody (prvky, metody, stejnosměrné a střídavé obvody, analýza obvodů), napájení (měniče, akumulátory, fotovoltaika), elektrické stroje, vedení, odrazy na vedení,  základní elektrická měření.

Cíle předmětu:

Student zná význam, použití a vzájemné souvislosti základních elektrotechnických veličin a základních elektrotechnických pojmů. Student dokáže analyzovat jednoduché stejnosměrné a střídavé elektrické obvody. Student si osvojí způsoby měření a práce s laboratorními měřicími přístroji při základních elektrotechnických měřeních.

Podrobné informace:

Informace o předmětu, organizaci, harmonogramu, bodování apod. jsou k dispozici na tomto odkazu. (aktualizováno 17.2.2020)

Informace o zkoušce jsou zde. (aktualizováno 17.2.2020)

Doplňující materiály k bezkontaktní výuce:

Predn_ZEKT_2020_poznámky.pdf (aktualizováno 24.3.2020)

Přednášky:

 1. Základní elektrotechnická terminologie, veličiny a zákony
 2. Charakteristiky průběhů obvodových veličin
 3. Základní pasivní a aktivní obvodové prvky (aktualizováno 9.3.2020)
 4. Stejnosměrné obvody
 5. Harmonické obvody
 6. Další příklady
 7. Zdroje
 8. Maxwellovy rovnice
 9. Stroje a pohony
 10. Zdroje a stroje - příklady
 11. Obvody - simulace
 12. Elektrická vedení

Laboratorní cvičení:

 1. Seznámení s přístrojovým vybavením Laboratoře základů elektrotechniky.
 2. Časové průběhy napětí a proudů na R, L, a C.
 3. Odporové děliče
 • Copyright © 2014 by LSS